Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Referensvindhastighetens grundvärde

Medelvindhastigheten under 10 minuter som under ett år överskrids med sannolikheten 0,02, oberoende av vindriktning, på höjden 10 m över omgivande plan, öppen terräng och, om så erfordras, med hänsyn tagen till inverkan av höjden över havsnivån.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-4

Lista över termer i alfabetisk ordning