Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggprodukt med bedömda egenskaper

Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i EKS produkter som tillverkats för att permanent ingå i byggnadsverk och som antingen

  1. är CE-märkta,
  2. är typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
  3. har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, eller
  4. har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

Begrepp definierade enligt EKS 9

Lista över termer i alfabetisk ordning