Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Underhåll

En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning