Kontroll enligt EKS

Enligt PBL har byggherren skyldighet att upprätta en kontrollplan som ska fastställas av byggnadsnämnden i startbeskedet. Kontrollplanen ska bl a innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras och vad de ska avse samt vem som ska göra kontrollerna.

 

I EKS förtydligas kontrollkravet enligt PBL till att kontrollen ska omfatta mottagningskontroll och utförandekontroll. Utförandekontroll delas i sin tur upp i grundkontroll respektive tilläggskontroll. Resultaten av utförda kontroller ska dokumenteras och för tilläggskontrollen ska en plan upprättas. Grundkontroll och tilläggskontroll får inte avse eget arbete. Grundkontrollen kan alltså inte likställas med utförarens avsyning av eget arbete (eller "egenkontroll").

 

Om inga särskilda krav på kontroll anges i bygghandlingarna ska stålkonstruktioner kontrolleras enligt EKS och SS-EN 1090-2. Enligt SS-EN 1090-2 ska det finnas en kontrollplan som är specifik för konstruktionen. SS-EN 1090-2 skiljer alltså inte på grundkontroll och tilläggskontroll och all kontroll enligt SS-EN 1090-2 bör betraktas som tilläggskontroll.