Kontrollansvarig

Enligt PBL ska det, för den kontroll som avses i PBL, 10 kap., 5 §, finnas en eller flera kontrollansvariga som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

 

Certifieringen ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom EU eller EES. Certifieringen ska vara tidsbegränsad eller avse ett visst slag av arbete.