Övergripande kontroll

Enligt kapitel 10 i PBL ska byggherren med biträde av kontrollansvarig upprätta ett förslag till kontrollplan som ska föreligga vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska ange vilken kontroll som ska utföras och av vem, vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden samt vilka arbetsplatsbesök byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske. Kontrollplanen fastställs av byggnadsnämnden i startbeskedet.

 

Kontrollen av stålkonstruktionen ingår som en del av byggherrens dokumenterade egenkontroll som ska gås igenom vid det tekniska slutsamrådet.